Kişisel verilerinizi koruyoruz ve gizliliğinize önem veriyoruz!

Aqua Reklam Gizlilik Politikası

İçerik: https://aquareklam.com Gizlilik Politikası – https://aquareklam.com/gizlilik-politikasi/

Kapsam: Aqua Reklam tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler için Gizlilik Politikası

Hazırlayan: https://aquareklam.com (Aqua Reklam)

Tarih: 19/04/2020

Aqua Reklam

Adres: Sakarya Mah. 1. Sezen Sok. No: 35 Osmangazi / Bursa
Tel: +90 224 221 62 73
Mail: info@aquareklam.com

1 -) Gizlilik Politikası – Giriş
a-) Giriş

Kişisel verilerin korunması Aqua Reklam’ın en önemli öncelikleri arasındadır. Gizlilik Politikası çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmaktadır. 

https://aquareklam.com kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz bu politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

b-) Kapsam

Gizlilik Politikası https://aquareklam.com adresini ziyaret eden kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

c-) Uygulama

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulanacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Gizlilik Politikası arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, https://aquareklam.com yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul eder. Gizlilik Politikası, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları https://aquareklam.com uygulamaları kapsamında düzenlemektedir.

d-) Yürürlük

https://aquareklam.com tarafından düzenlenen bu Gizlilik Politikası 19.04.2020 itibariyle geçerlidir. Gizlilik Politikasının tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Gizlilik Politikasının yürürlük tarihi güncellenecektir.

2 -) Gizlilik Politikası – Hususlar
a-) Kişisel veri güvenliğinin sağlanması

https://aquareklam.com kanunun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda https://aquareklam.com tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik ve gizlilik düzeyini sağlamaya yönelik idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

b-) Nitelikli verilerin korunması

Hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kanun kapsamında özel önem atfedilmiştir.

Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Bu kapsamda, https://aquareklam.com tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve https://aquareklam.com bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

c-) https://aquareklam.com Farkındalığı

https://aquareklam.com kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için gerekli denetimleri yapmaktadır.

3 -) Kişisel Verilerin İşlenmesi
a-) Mevzuata Uygunluk
Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel veriler, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler https://aquareklam.com iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Gizlilik Politikasının Güncelliği

https://aquareklam.com kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Verilerin İşlenmesi

https://aquareklam.com kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve iş alanı faaliyetleriyle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

Sınır

https://aquareklam.com kişisel verileri yalnızca iş alanı faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

Süre

https://aquareklam.com kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir.

b-) Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması:

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi:

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması:

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması:

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde bu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

https://aquareklam.com Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi:

https://aquareklam.com hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi:

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması:

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

https://aquareklam.com Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması:

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla https://aquareklam.com meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

c-) Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler https://aquareklam.com tarafından, bu Gizlilik Politikasın da belirtilen ilkelere uygun olarak belirlenecek yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

c1-) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
c2-) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
d-) Veri Sahibinin Bilgilendirilmesi

https://aquareklam.com Kanunun 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

e-) Kişisel Verilerin Aktarılması

https://aquareklam.com hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. https://aquareklam.com bu doğrultuda Kanunun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde https://aquareklam.com tarafından gerekli özen gösterilerek, öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Kişisel verilerin https://aquareklam.com tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması.
 • Kişisel verilerin aktarılmasının https://aquareklam.com hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde https://aquareklam.com tarafından aktarılması.
 • Kişisel verilerin https://aquareklam.com tarafından aktarılmasının https://aquareklam.com veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla https://aquareklam.com meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
4 -) https://aquareklam.com Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kategorisi ve İşlenme Amacı

https://aquareklam.com Kanunun 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, https://aquareklam.com kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanunun (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf) 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olmalıdır.

Başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanunun (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf) 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanunda belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir.

5 -) Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

https://aquareklam.com kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. https://aquareklam.com öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır.

Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri ile imha edilmektedir.

6 -) Gizlilik Politikası Kapsamında Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Bu Hakları Kullanması
a-) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
b-) Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri üst bölümde sayılmış haklarına ilişkin taleplerini https://aquareklam.com’un belirlemiş olduğu yöntemlerle https://aquareklam.com’a iletebileceklerdir.

c-) https://aquareklam.com Başvurulara Cevap Vermesi

https://aquareklam.com kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları (https://aquareklam.com/iletisim/) Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel veri sahibinin, üst bölümde yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak https://aquareklam.com iletmesi durumunda, https://aquareklam.com talebin niteliğine göre en kısa sürede ilgili sonuçlandıracaktır.

7 -) Kişisel Veri İşleme Amaçları

a-) https://aquareklam.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.

b-) https://aquareklam.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi.

c-) https://aquareklam.com insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

d-) https://aquareklam.com ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.

8 -) Kişisel Veri Sahipleri

Müşteri: https://aquareklam.com ile herhangi bir sözleşme ile ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın https://aquareklam.com sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler.

Potansiyel Müşteri: Ürün ve hizmetlerimizi kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler.

Ziyaretçi: https://aquareklam.com’un sahip olduğu fiziksel yerlere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

Üçüncü Kişi: https://aquareklam.com yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler.

Çalışan Adayı: https://aquareklam.com üzerinden iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini https://aquareklam.com incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

9 -) Gizlilik Politikası Kapsamında Kişisel Veri Kategorileri

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi (Telefon no, adres, email, faks numarası gibi) Lokasyon Bilgisi, Müşteri Bilgisi

10 -) https://aquareklam.com Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

https://aquareklam.com Kanunun (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf) 8. ve 9. maddelerine uygun olarak müşterilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

İş Ortağı: https://aquareklam.com’un ürün veya hizmetlerini belirli bir bölgede satmak ve diğer işlemleri gerçekleştirmek üzere iş birliği içerisinde olduğu bayiler.

Tedarikçi: https://aquareklam.com’un ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında https://aquareklam.com veri işleme amaçları ve talimatları doğrultusunda https://aquareklam.com’a hizmet sunan taraflar.

Aqua Reklam Gizlilik Politikası - Avrupa Birliği Yasalarına Uyum
Aqua Reklam Gizlilik Politikası – Avrupa Birliği Yasalarına Uyum
Scroll to Top